Regulamin nagrody

REGULAMIN NAGRODY IM. ZYGMUNTA Hübnera

CZŁOWIEK TEATRU

§ 1

 1. Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” (zwana dalej Nagrodą) została ustanowiona – zgodnie ze statutem Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera – aby:

 po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor, a którego sens zawarł w „Deklaracji programowej Teatru Powszechnego w Warszawie”, stanowiącej syntezę Jego poglądów,

po drugie, zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,  

po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce,  pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji  tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr,  obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

 1. Fundatorem Nagrody jest Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera
 2. Fundacja może przyznać status współfundatora Nagrody mecenasowi Fundacji.
 3. Nagroda ma charakter prestiżowy i przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru  za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.
 4. Nagrodę stanowią:
 • statuetka dłuta artysty rzeźbiarza Jana Stanisława Wojciechowskiego
 • nagroda może mieć charakter nagrody finansowej
 1. Z udziału w kandydowaniu do Nagrody wyklucza się ;
 • osoby będące w zarządzie Fundacji i jej przedstawicieli, a także osoby uprawnione do reprezentowania Fundatora i Organizatorów procesu wyłaniania kandydata
 • Członków Kapituły Nagrody
 1. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, związki twórcze,
  uczelnie artystyczne i inne podobne instytucje oraz osoby prywatne.
 2. Termin zgłaszania kandydatur – nie później niż do końca stycznia roku nadania Nagrody.

Tryb zgłaszania kandydata obejmuje przesłanie pisemnego zgłoszenia kandydata na adres pocztowy lub mailowy Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej im Zygmunta Hübnera – z dopiskiem Nagroda im. Zygmunta Hübnera – „Człowiek Teatru” ,
a także za pośrednictwem strony www Fundacji, zakładka „NAGRODA” .

 1. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata wraz z uzasadnieniem tej kandydatury.

§ 2

 1. Członkami Kapituły danej edycji Nagrody są członkowie Rady Fundacji oraz laureaci tej Nagrody z lat ubiegłych.
 2. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci Członka Kapituły.
 3. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie Członkowie Kapituły. Przewodniczący kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.
 4. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia kapituły mogą mieć charakter telekonferencji.
 5. W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 2 posiedzenia Kapituły.
 6. Członek Kapituły nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i podmiotu danego posiedzenia.
 7. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu nagrody. W sprawach nieujętych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.
 8. Zarząd Fundacji powołuje Sekretarza Nagrody.
 9. Do obowiązków Sekretarza należy:
 • przygotowanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły,
 • protokołowanie obrad Kapituły,
 • stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji.
 • Przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczania Nagrody
 1. Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze Kandydata.

§ 3

 1. Nagroda jest wręczana każdego roku w Międzynarodowym Dniu Teatru  (27 marca) w miejscu ustalonym przez Fundację.

§ 4

 1. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa, jest Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera.

§ 5

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera.

§ 6

1. Tekst „Deklaracji programowej Teatru Powszechnego w Warszawie” autorstwa  Zygmunta Hübnera jest integralną częścią tego Regulaminu.

Deklaracja programowa Teatru Powszechnego w Warszawie

  Teatr Powszechny stawia sobie za cel nadrzędny realizacje szeroko pojętego repertuaru współczesnego, który wyraża poglądy zespołu artystycznego Teatru na temat podstawowych problemów moralnych, społecznych i politycznych, jakie nurtują na nasz kraj. Teatr Powszechny wypowiada się w obronie wolności narodu i jego tradycji niepodległościowych, ideałów demokracji i poszanowania praw jednostki. Szczególną troską otacza dramaturgię polską, dbając o to, aby jej prezentacja sceniczna służyła w równej mierze polskiemu teatrowi i polskiej literaturze. Teatr Powszechny sięga po repertuar klasyczny, jeśli tylko utwór klasyczny stwarza możliwość wyrażenie myśli społecznie ważnych, które nie znajdują właściwego odzwierciedlenia w dramacie współczesnym.

Teatr Powszechny z racji swego istnienia i świadomego wyboru dba o to aby jego wypowiedź była jasna i zrozumiała dla każdego widza. Szacunek dla publiczności jest wytyczną jego działania. Dlatego szczególną wagę przywiązuje do poziomu wykonanie aktorskiego, dba o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, o zapewnienie właściwego kształtu przedstawienia tak długo, dopóki znajduje się ono w  repertuarze Teatru.

Teatr Powszechny pragnie być teatrem, w którym obowiązuje zespołowość rozumiana jako dążenie do jednolitego stylu wykonawczego w ramach przedstawienia przy pełnym poszanowaniu osobowości aktora. Stawia sobie zadania opiekuńcze i wychowawcze wobec młodych aktorów, zapewniając im możliwość rozwoju w odpowiedzialnych rolach, pomoc i opiekę artystyczną, a domagając się w zamian od nich – szacunku do własnego zawodu i miejsca pracy.

W stosunkach wewnętrznych obowiązujące zasady postępowania to koleżeństwo, wzajemna życzliwość, współuczestnictwo w realizacji zadań teatru, poczucie odpowiedzialności za jego stan i dalszy rozwój.