Statut

STATUT
FUNDACJI TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ
im. Zygmunta Hübnera
tekst jednolity
(obowiązuje od 19.02.2018)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez panią Joannę Huebner-Wojciechowską, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym, sporządzonym dnia 10 maja 2013 roku przez notariusza Bartłomieja Jabłońskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej nr 36 za numerem repertorium A 9133/2013, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II
Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest:
1. propagowanie i upowszechnianie idei i misji „Teatru Myśli Obywatelskiej”, wyrażonej przez Zygmunta Hübnera w Jego działaniach i dokonaniach artystycznych;
2. promowanie podstawowych wartości „Teatru Myśli Obywatelskiej”, to jest odpowiedzialności zawodowej twórcy, rzetelności, uczciwości, pracowitości, wszechstronności w działaniu na gruncie teatralnym;
3. wspomaganie i propagowanie inicjatyw literackich, artystycznych, edukacyjnych i naukowo-badawczych, związanych z „Teatrem Myśli Obywatelskiej”;
4. rozpowszechnianie wiedzy o twórczości i praktyce teatralnej Zygmunta Hübnera, w szczególności związanej z doświadczeniem dyrektora teatrów oraz wiedzy o Jego dorobku artystycznym, literackim, publicystycznym i dydaktycznym.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. ustanowienie i przyznawanie dorocznej Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”;
2. wspieranie działań twórców teatralnych oraz organizatorów i propagatorów, które wspierają dyskurs społeczny i budzą świadomość obywatelską;
3. inicjowanie, podejmowanie i wspieranie publikacji książkowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych, poświęconych idei „Teatru Myśli Obywatelskiej”, w tym związanych bezpośrednio z dziełem Zygmunta Hübnera;
4. organizowanie wykładów, seminariów i konferencji służących promocji myślenia o misji i zadaniach teatru w kategoriach obywatelskich;
5. organizowanie warsztatów, szkoleń i innych przedsięwzięć mających na celu edukację w dziedzinie społeczno-kulturowej roli oraz form organizacji teatru w społeczeństwie obywatelskim;
6. organizowanie warsztatów i szkoleń dla przedstawicieli różnych zawodów teatralnych;
7. organizowanie platformy spotkań i wymiany myśli o teatrze;
8. podejmowaniu inicjatyw, służących upamiętnieniu osoby i dzieła Zygmunta Hübnera;
9. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami kulturalnymi oraz osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z mediami elektronicznymi i prasą, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 11

1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
2. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, datków i subwencji,
3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację
4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
5) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.

§ 12

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
§ 13
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 16

Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Zarząd Fundacji.
§ 17
1. Rada składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Fundator jest członkiem Rady Fundacji.
3. Członków Rady każdorazowo powołuje pisemnie Fundator na kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Fundator w każdym czasie może powoływać dodatkowych członków Rady Fundacji na czas wskazany w zdaniu poprzednim.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci, upływu kadencji lub złożenia rezygnacji w formie pisemnej na ręce Fundatora.
5. Pierwszym Przewodniczącym Rady Fundacji jest Fundator. Kolejnych Przewodniczących Rady Fundacji członkowie Rady wybierają ze swego grona.
6. Członków Rady na miejsce osób, których członkostwo wygasło przed końcem kadencji określonej w ust. 3, powołuje swą decyzją Rada. Decyzja ta podlega zatwierdzeniu przez Fundatora. W przypadku, gdy Rada nie powoła nowego członka Rady w terminie 3 tygodni od chwili wygaśnięcia członkostwa jednego z członków Rady przed końcem kadencji, prawo do powołania nowego członka Rady przechodzi na Fundatora.
7. Kadencja osoby wybranej zgodnie z ust. 6 do Rady na miejsce osoby, która przestała pełnić funkcję członka Rady przed końcem kadencji, wygasa wraz z upływem kadencji całej Rady określonej w ust. 3.
8. Funkcji członka Rady nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Fundacji.
9. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Członkowie Rady nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji wynagrodzenia.
12. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
13. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.

§ 18

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
2) zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,
3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
4) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
5) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
6) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
7) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
8) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
9) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
10)ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Fundacji, ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Fundacji oraz wynagrodzenia członków Zarządu,
11)wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6 osób, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji
b. utraty praw obywatelskich
c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d. śmierci członka Zarządu.

§ 20

1. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
2. Członków Zarządu na miejsce osób, których członkostwo wygasło przed końcem kadencji powołuje Rada Fundacji.
3. Kadencja osoby wybranej zgodnie z ust. 2 do Zarządu na miejsce osoby, która przestała pełnić funkcję członka Zarządu przed końcem kadencji, wygasa wraz z upływem kadencji całego Zarządu.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo i wykroczenie skarbowe.

§ 21

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, a w szczególności:
a. uchwalanie programów działania oraz rocznych planów finansowych Fundacji
b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji
d. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów
e. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji
f. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji
g. podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją o podobnym celu statutowym.
§ 22
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu i pełnomocnik działający w ramach umocowania łącznie.

§ 23

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przy obecności co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 24

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd „Regulamin Zarządu Fundacji”.

Rozdział V
Zmiana statutu i połączenie z inną fundacją

§ 25

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów wszystkich członków rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć zmiany celów określonych w akcie założycielskim.

§ 26

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział VI
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w par. 9 statutu Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 28

1. Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.